Preinscripcions 2020-2021. Barems

ALUMNES ASSIGNATS AL CENTRE EN PRIMERA INSTÀNCIA:

LLISTA D'ASSIGNATS


LLISTA D'ESPERA DEL CENTRE:

LLISTA D'ESPERA

PODEU CONSULTAR EL BAREM PROVISIONAL EN EL SEGÜENT ENLLAÇ:

BAREMPREINSCRIPCIÓ 2020-2021

Del 13 al 22 de maig telemàtica

Del 18 al 22 de maig al centre

INFORMACIÓ I DOCUMENTS

Preinscripció telemàtica :

 1. Emplenar el formulari online de la web del Departament d’Educació ( quan estigui actiu):

preinscripcio.gencat.cat

 

 1. Enviar la documentació ( escanejada o fotografiada ) al correu del centre

mailto:cstanna@cstanna.org o al telèfon 630 930 134 o bé al 973 266 399.

Documentació : llibre de família, DNI pare o mare, DNI alumne, targeta sanitària i documentació que acrediti ( discapacitat, família nombrosa o monoparental...).

 

Preinscripció presencial :

 1. Presència d’una persona degudament protegida amb mascareta i guants i bolígraf propi.

 

 1. Portar la documentació : llibre de família, DNI pare o mare, DNI alumne, targeta sanitària i documentació que acrediti ( discapacitat, família nombrosa o monoparental...). Millor si la podeu portar fotocopiada.

 

Cal tenir en compte els següents criteris :

 

Criteris generals

 • Existència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi treballen: quan l'alumne té germans escolaritzats al centre o un pare o mare o tutor o tutora legal que hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció: 40 punts.
  • Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment familiar.
  • La puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre únic (dos centres públics adscrits en què l'escola de primària només està adscrita a un sol centre de secundària).
 • Proximitat del domicili de l'alumne al centre o, si s'escau, proximitat del lloc de treball del pare o mere, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet:
  • Quan el domicili habitual és a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
  • Quan a instància del pare, la mare, el tutor o la tutora es pren en consideració, en lloc del domicili habitual, l'adreça del lloc de treball i aquesta es troba dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts.
 • Renda anual de la unitat familiar: quan el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts. 
 • Discapacitat de l'alumne/a, pare o mare o germans: quan l'alumne/a acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare o mare, tutor/a o un germà/ana de l'alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33% : 10 punts. 
 • Només en el cas del batxillerat, punts corresponents a la nota mitjana de l'expedient dels estudis que permeten l'accés al batxillerat o, si l'alumne o alumna encara els està cursant en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió, la nota mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament, en ambdós casos, calculada amb dos decimals.

Criteris complementaris

 • Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental15 punts.