ESO

SECUNDÀRIA, UN PROJECTE SÒLID I DE QUALITAT

A la Secundària integrem el LA VESSANT TECNOLÒGICA en les diferents àrees mitjançant el treball amb ordinadors i Moodle propi, juntament amb els llibres de text socialitzats. El treball en programació, llenguatges informàtics i robòtica formen també part del nostre currículum.

Es refermen la comprensió i el tractament de la informació de qualsevol tipologia textual o font d’informació mitjançant els mapes conceptuals, els treballs monogràfics o l’anàlisi comentada de textos de diferents tipologies. Assentem l’hàbit lector amb un ambiciós PLA DE LECTURA que abraça múltiples llibres obligatoris i optatius en totes les llengües del centre i al llarg de tota l’ESO. El treball de l’expressió escrita es fa a través del portfoli de creació literària en català, castellà i anglès i el foment de l’expressió oral es pauta mitjançant rúbriques a les diferents àrees per tal d’assolir una bona fluïdesa expressiva en totes les llengües vehiculars de la nostra escola.

S’intensifica el TREBALL MATEMÀTIC insistint en la comprensió analítica del procés i en la resolució de problemes. Les ciències experimentals acompanyen els conceptes teòrics d’aplicacions pràctiques i exemples de laboratori.

Apostem per l’atenció en grups reduïts per tal d’atendre la diversitat i PROMOURE L’EXCEL·LÈNCIA: els grups flexibles (grups homogenis en totes les hores d’una àrea, amb un professor) a les àrees d’anglès, català, matemàtiques, optatives i hora complementària ens permeten de reforçar o ampliar continguts, depenent de la necessitat de cada noi/a.

El nostre projecte multilingüe augmenta en oferir-se un 35% d’àrees en anglès, al nivell de les escoles bilingües. Els continguts es presenten als alumnes d’una manera motivadora, mitjançant vídeos, activitats d’exposició oral, diàlegs dirigits, acompanyats d’un llibre base, afavorint la interacció amb el professor i facilitant l’aprenentatge.