Què necessiten les plantes per viure?

Tenim clar que les plantes per viure necessiten aigua, però necessiten alguna cosa més?
I sinó tenen aigua, poden viure?
Fem un experiment. Plantem 4 llavors en 4 gots diferents. A la primera planta li posarem aigua i deixarem que els raigs de sol li arribin, a la segona planta li posarem aigua però no deixarem que li arribi cap raig de sol, a la tercera no li posarem aigua i no li deixarem que els raigs de sol li toquin, i a la quarta no la regarem però sí que li deixarem que li arribin els raigs de sol.
Què passarà? Viuran totes? Es morirà alguna?